Krok po kroku

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

  • Utworzyć konto w sklepie internetowym
  • Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
  • Zapisać się na Newsletter

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1. Utworzenie Konta

1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://www.americanbookstore.pl/Rejestracja,5 wypełnić Formularz Rejestracji podając następujące dane: imię i nazwisko; adres(ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość; województwo; kraj), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

1.2. Następnie należy podać kod weryfikacyjny, potwierdzić zapoznanie się i akceptację Regulaminu Sklepu Internetowego oraz kliknąć pole „Utwórz konto”, po czym na podany adres poczty elektronicznej zostaje wysłany link potwierdzający chęć utworzenia Konta – należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

2. Złożenie Zamówienia

2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o dostępności. Klient na tym etapie w zależności od Produktu obowiązany jest także do wyboru wariantu danego Produktu. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.

2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

2.3.1. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.

2.3.2. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) albo dodania innych Produktów (pole: „Kontynuuj zakupy”).

2.3.3. Klient wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest jednocześnie informowany o ich koszcie.

2.3.4. Klient ma możliwość podania kodu kuponu rabatowego.

2.4. Następnie należy kliknąć pole „Zamawiam” i Klient niezalogowany na Konto zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie posiadają.

2.4.1. Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj” i jest przekierowywany do pkt. 2.5.

2.4.2. Klient, który nie posiada Konta albo chce złożyć Zamówienie bez jego tworzenia klika pole „Nowy klient – chcę podać swoje dane”, a następnie podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość; województwo; kraj), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej. Klient ma również możliwość na tym etapie wyrażenia chęci utworzenia Konta – w tym celu zaznacza stosowny checkbox i podaje hasło. Następnie jest przekierowywany do pkt. 2.5.

2.5. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której:

2.5.1. Klient ma podgląd swoich danych i danych do wysyłki oraz ma możliwości ich zmiany. Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest podać nazwę firmy oraz NIP.

2.5.2. Klient ma możliwość dodania uwag do Zamówienia.

2.5.3. Znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj. określenie jego przedmiotu; jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują oraz wybrany sposób dostawy i płatności.

2.6. Następnie należy potwierdzić zapoznanie się i akceptację Regulaminu Sklepu Internetowego oraz kliknąć pole „Złóż zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie. Zawarcie umowy następuje w przypadku wysłania przez Sklep potwierdzenia realizacji zamówienia zawierającego datę realizacji zamówienia ( wysyłki towaru ze Sklepu Internetowego).

3. Newsletter

3.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany oraz kliknięcie pola „Zapisz się” – w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

3.2. Zapisanie się na Newsletter jest możliwe także poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia – w momencie założenia Konta lub złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje również zapisany na Newsletter.

4. Informacje dodatkowe

4.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

4.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” w pkt. 2.6.Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Zmień dane” lub „Zawartość koszyka” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.

4.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres info@americanbookstore.pl.

4.1.3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

4.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

4.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

4.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:

4.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

4.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

4.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.